Spiegel vzw

Zinaida Serebrjakova, Tata en Katia (Voor de spiegel), 1917
Zinaida Serebrjakova, Tata en Katia (Voor de spiegel), 1917

SPIEGEL

Vereniging zonder winstoogmerk
Hoefijzerlaan 26 bus 1
8000 Brugge

OPRICHTING

De ondergetekenden:

1. Verhees Ekaterina, Brugge
2. Petit-Jean Alexandra, Koolkerke
3. Siamionau Andrei, Brugge

zijn overeengekomen op 13 december 2016, om in overeenstemming met de Wet van 27 juni 1921, betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk, de internationale verenigingen zonder winstoogmerk en de stichtingen, als gewijzigd door de Wet van 2 mei 2002 en latere wetswijzigingen, de vereniging zonder winstoogmerk ‘Spiegel’ op te richten waarvan de statuten als volgt luiden:

STATUTEN

Naam, zetel, doel, duur

Art. 1. Naam
De vereniging draagt de naam ‘Spiegel’.

Art. 2. Zetel
De zetel van de vereniging is gevestigd in Vlaanderen. Heden is hij gevestigd te Hoefijzerlaan 26 bus 1 GV, 8000 Brugge, in het gerechtelijk arrondissement West-Vlaanderen afdeling Brugge.

Art. 3. Doel
De vereniging heeft tot doel verbeteren en ontwikkelen van de interculturele, informatieve en educatieve samenwerking tussen Russischtalige en westerse gemeenschappen en dit zowel in België als in het buitenland.

De vereniging steunt ook projecten die gemeenschappen van verschillende nationale of sociale afkomst samenbrengen en het humanisme promoten en inspireren.

De vereniging voert alle culturele, informatieve, educatieve, creatieve activiteiten uit die zij nuttig vindt voor haar hoofddoelen.

Om haar doelen te bereiken neemt de vereniging haar drie activiteitengebieden als startpunt voor de verdere ontwikkeling:

Zij is bevoegd om in ondergeschikte orde handelsdaden te stellen voor zover deze in overeenstemming zijn met het doel omschreven in het eerste lid en voor zover de winst gebruikt wordt om dit doel te bereiken. Zij kan alle roerende en onroerende goederen die zij voor het verwezenlijken van haar doel nodig heeft, bezitten of verkrijgen en er alle eigendomsrechten en andere zakelijke rechten op uitoefenen.

Zij kan daartoe alle nuttige rechtshandelingen en daden stellen, en onder meer overeenkomsten sluiten, personeel aanwerven, contracten ondertekenen, verzekeringspolissen afsluiten, goederen in huur nemen, dit alles zowel in binnen- als in buitenland.

Zij kan subsidies verwerven, zowel van de overheid als van private instellingen, aan sponsoring doen en vertegenwoordigers uitzenden in binnen- en buitenland en zelf als vertegenwoordiger optreden.

Art. 4. Duur
De vereniging wordt opgericht voor onbepaalde tijd.

Art. 5. De vereniging zal minstens drie leden tellen.

De vereniging kan leden en toegetreden leden tellen. Waarbij de term ‘lid’, zoals in de Wet van 27 juni 1921, gewijzigd door de Wet van 2 mei 2002 en latere wijzigen, betrekking heeft op zogenaamde ‘werkende leden’.

De oprichters zijn de eerste leden van de vereniging.

De ‘toegetreden leden’ bezitten uitsluitend de rechten en plichten die hen uitdrukkelijk door de statuten of het eventueel op te stellen huishoudelijk reglement worden toegekend. Zij hebben geen stemrecht in de algemene vergadering.

Als lid of toegetreden lid kan tot de vereniging toetreden elke natuurlijke persoon of rechtspersoon, evenals openbare besturen, voor zover toegelaten door de wet of andere regelgeving, die door de raad van bestuur als zodanig worden toegelaten.

Wie lid wil worden, dient zijn verzoek om toelating schriftelijk te richten aan de raad van bestuur. Dit schriftelijke verzoek kan gebeuren per brief of per e-mail.

De raad van bestuur beslist vrij over elk verzoek tot toetreding.

De raad van bestuur kan op door hem te bepalen voorwaarden ‘toegetreden leden’ tot de vereniging toelaten.

Art. 6. De lidmaatschapsbijdrage is vrijwillig. De maximumbijdrage is 80 euro.

Art. 7. Elk lid of ‘toegetreden lid’ kan te allen tijde, mits hij er één maand vooraf kennis van geeft, uit de vereniging treden, doch niet alvorens hij de opeisbaar geworden bijdragen heeft betaald. Het ontslag dient schriftelijk aan de raad van bestuur ter kennis te worden gebracht. Dit schriftelijke verzoek kan gebeuren per brief of per e-mail.

Tot uitsluiting van een lid of ‘toegetreden lid’ kan alleen door een algemene vergadering worden besloten, met tweederde meerderheid der aanwezige en vertegenwoordigde stemmen en nadat het lid of ‘toegetreden lid’ is gehoord, althans opgeroepen.

Het lidmaatschap eindigt van rechtswege ingeval het lid of ‘toegetreden lid’ overlijdt, failliet, onbekwaam of in staat van verlengde minderjarigheid wordt verklaard, of onder voorlopig bewind wordt gesteld.

Algemene vergadering

Art. 8. De algemene vergadering is samengesteld uit al de leden en is bevoegd voor hetgeen bepaald in de Wet van 27 juni 1921, gewijzigd door de Wet van 2 mei 2002 en latere wetswijzigingen:

  • het wijzigen van de statuten;
  • het benoemen en afzetten van de bestuurders;
  • het benoemen en afzetten van de commissarissen en het bepalen van hun bezoldiging indien dit van toepassing is;
  • het kwijten aan de bestuurders en de commissarissen;
  • het goedkeuren van de begroting en van de rekening
  • het ontbinden van de vereniging;
  • het uitsluiten van een lid;
  • het omzetten van de vereniging in een vennootschap met een sociaal oogmerk;
  • alle bevoegdheden die door voorliggende statuten worden toegekend.

Ieder lid kan schriftelijk volmacht geven aan een ander lid, die het correlerend stemrecht mag uitoefenen, zonder dat evenwel een lid houder mag zijn van meer dan één volmacht.

Art. 9. De algemene vergadering moet ten minste eenmaal per jaar worden bijeengeroepen. Behoudens hetgeen hierna wordt bepaald zijn de wijze van oproeping en de werking van de algemene vergadering geregeld volgens de artikelen 5 tot 8, 12, 20 en volgende van de Wet van 27 juni 1921, gewijzigd door de Wet van 2 mei 2002 en latere wetswijzigingen.

Het bijeenroepen van de algemene vergadering gebeurt steeds op initiatief van de raad van bestuur. Alle leden moeten schriftelijk worden opgeroepen ten minste acht dagen vóór de vergadering.

Deze schriftelijke oproeping gebeurt per brief of per e-mail, met vermelding van de agenda.

Art. 10. De vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur of, bij diens afwezigheid, door de secretaris, of, bij diens afwezigheid, door de oudste van de aanwezige bestuurders.

De voorzitter wijst een secretaris aan in geval de secretaris van de raad van bestuur afwezig is.

De agenda wordt vastgesteld door de raad van bestuur.

Onderwerpen die niet op de agenda staan, kunnen mede in behandeling worden genomen bij unanieme goedkeuring door de aanwezige leden of hun vertegenwoordigers.

Art. 11. De besluiten worden genomen bij gewone meerderheid van de aanwezige en vertegenwoordigde stemmen, ongeacht het aantal aanwezigen. Bij staking van stemmen beslist de stem van de voorzitter van de vergadering.

Art. 12. De notulen van de algemene vergadering worden opgenomen in een ter zetel van de vereniging gehouden bijzonder register en ondertekend door de voorzitter van de vergadering, de secretaris en de leden die het wensen. Afschriften en uittreksels van de notulen en het register worden door de voorzitter en door de secretaris van de raad van bestuur ondertekend.

De besluiten van de algemene vergadering worden de leden en belanghebbende derden mondeling of bij gewone brief of per e-mail ter kennis gebracht, dit alles onverminderd de door de wet voorgeschreven bekendmakingen.

Bestuur

Art. 13. De vereniging wordt bestuurd door een raad van minimum drie bestuurders, die lid zijn van de vereniging. Zij worden benoemd door de algemene vergadering. De bestuurders worden benoemd voor twee jaar. Hun opdracht eindigt van rechtswege door het verstrijken van hun mandaat en eveneens door overlijden, ontslag, aftreden of afzetting en verlies van het lidmaatschap.

Iedere bestuurder kan vrijwillig ontslag nemen door schriftelijke kennisgeving aan de raad van bestuur.

Iedere bestuurder kan ook te allen tijde door de algemene vergadering ontslagen worden.

Elke bestuurder die benoemd is om een tussentijds opengevallen mandaat waar te nemen, blijft slechts bestuurder tot dat mandaat verstreken is.

De raad van bestuur kan uit zijn leden een voorzitter, een ondervoorzitter, een secretaris en een penningmeester kiezen. De voorzitter, de ondervoorzitter en de secretaris zijn desgevallend automatisch voorzitter, ondervoorzitter en secretaris van de algemene vergaderingen.

Art. 14. De raad van bestuur leidt de zaken van de vereniging en vertegenwoordigt deze in en buiten rechte. Zij is bevoegd voor alle aangelegenheden met uitzondering van deze die door de wet of de statuten uitdrukkelijk aan de algemene vergadering zijn voorbehouden.

De raad kan zelf daden van beschikking stellen met inbegrip van, maar niet beperkt tot, het vervreemden van roerende en onroerende goederen, het hypothekeren, het lenen en uitlenen, alle handels- en bankverrichtingen, het lichten van hypotheken, op voorwaarde dat alle zijn leden aanwezig zijn bij elke overeenkomst en keuren de daad schriftelijk goed.

De raad kan delen van zijn bevoegdheid op zijn verantwoordelijkheid overdragen aan één of meerdere van de bestuurders.

Door de bestuurders wordt geen persoonlijke verplichting aangegaan betreffende de verbintenissen van de vereniging. Hun aansprakelijkheid is beperkt tot het vervullen van de hun gegeven opdracht en tot de tekortkomingen in hun bestuur.

Art. 15. Elk lid kan de vereniging in en buiten rechte vertegenwoordigen volgens de voorwaarden opgesteld door de raad van bestuur.

Voor rechtshandelingen die buiten het dagelijks bestuur en de bijzondere opdrachten vallen, is de vereniging slechts verbonden door de handtekeningen van twee bestuurders samen.

Art. 16. De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter of door twee bestuurders per brief of per e-mail, met vermelding van de agenda.

De raad van bestuur is een college.

De vergaderingen worden voorgezeten door de voorzitter en, bij diens ontstentenis, belet of afwezigheid, door de secretaris, en bij diens ontstentenis, belet of afwezigheid, door de oudste van de aanwezige bestuurders.

De beslissingen worden bij gewone meerderheid van stemmen genomen; ten minste de meerderheid van de bestuurders moet aanwezig zijn of geldig vertegenwoordigd. Bij staking van stemmen beslist de stem van de voorzitter of de stem van diegene die hem vervangt.

Iedere bestuurder kan schriftelijk volmacht geven aan een andere bestuurder, die het daarbijbehorend stemrecht mag uitoefenen, zonder dat evenwel een bestuurder houder mag zijn van meer dan 1 volmacht.

De notulen worden gehouden in een daartoe bestemd register; zij worden ondertekend door de voorzitter en de secretaris van de desbetreffende vergadering. Uittreksels en afschriften van de notulen en het register worden ondertekend door de voorzitter en de secretaris van de raad van bestuur ondertekend.

Begrotingen en rekeningen

Art. 17. Het boekjaar van de vereniging loopt van 1 januari tot 31 december.

Bij het einde van elk boekjaar sluit de raad van bestuur de rekeningen van het afgelopen jaar en maakt de begroting voor het volgend jaar op; deze worden aan de jaarvergadering ter goedkeuring voorgelegd. Het batig saldo vergroot het vermogen van de vereniging en kan niet als dividend of anderszins aan de leden worden uitgekeerd.

Ontbinding en vereffening

Art. 18. Ingeval van vrijwillige ontbinding benoemt de algemene vergadering, of bij gebreke daarvan de rechtbank, één of meer vereffenaars. Zij bepaalt hun bevoegdheid, alsmede de wijze van vereffening.

Art. 19. Ingeval van ontbinding worden de activa, na aanzuivering van de schulden, overgedragen aan de vereniging, stichting of inrichting, die een gelijkaardig doel als deze vereniging nastreeft; zijn er verscheidene zodanige verenigingen, dan maakt de algemene vergadering een keuze of verdeelt zij de activa naar goedvinden; zijn er geen, dan worden de goederen overgedragen aan de vereniging, stichting of inrichting, waarvan het doel het hierboven omschreven doel het meest nabij komt.

Art. 20. Voor alles waarin hier niet uitdrukkelijk is voorzien, blijven de Wet van 27 juni 1921, als gewijzigd door de Wet van 2 mei 2002 en latere wetswijzigingen en de gebruiken inzake de verenigingen van toepassing.

OVERGANGSBEPALINGEN

Het eerste boekjaar loopt vanaf de datum van oprichting, zijnde 1 januari tot 31 december 2017.

Gedaan te Brugge op 19 december 2016 in twee exemplaren waarvan er één bewaard wordt op de maatschappelijke zetel van de vereniging en waarvan het andere wordt neergelegd op de Griffie van de Rechtbank van Koophandel Gent afdeling Brugge.

Spiegel vzw, oprichtingsakte (pdf)

Kruispuntbank van Ondernemingen

Bankgegevens voor vrijwillige (lidmaatschaps)bijdrage:
SPIEGEL VZW

BE60 7360 4320 4470
BIC: KREDBEBB

Algemene vragen & lid worden: 0479 619 871, 

 

Augustus 2019

23 Feb - 03 Sep
 

Onze partner

Russisch leren

Lesexpres Russisch, dr. Bart-Jan Hommes